Ulga od długu

Zgodnie z art. 522 par. 1 kodeksu cywilnego wierzyciel może żądać od dłużnika zabezpieczenia wykonania świadczenia pieniężnego, jest to tzw. żądanie zabezpieczenia. 

Zabezpieczenie pieniędzy  

Wystąpienie o zabezpieczenie jest możliwe wtedy, gdy dłużnik uchyla się od wykonania świadczenia pieniężnego, a wierzyciel uzasadnia, że istnieje obawa ucieczki dłużnika lub też utraty przez niego majątku. Wierzyciel może żądać zabezpieczenia wykonania świadczenia pieniężnego w postaci poręczenia, zastawu, wekslu in blanco, blokady rachunku bankowego dłużnika lub też zastawu rejestrowego. Poręczenie to gwarancja, że osoba trzecia (poręczyciel) pokryje koszty, jakie ponosi wierzyciel, jeżeli dłużnik nie wywiąże się z wykonania świadczenia pieniężnego. Zastaw to przelew na rachunek wierzyciela praw majątkowych dłużnika, które on przejmie w przypadku, gdy dłużnik nie przekaże mu świadczenia pieniężnego. 

Czym jest weksel in blanco

Weksel in blanco to czek, który jest podpisany przez dłużnika, ale jeszcze nie wypełniony przez wierzyciela. Dłużnik musi wypełnić go w momencie, gdy wierzyciel będzie go żądał. Blokada rachunku bankowego dłużnika to uniemożliwienie mu dokonywania operacji na rachunku bankowym. Zastaw rejestrowy to przewłaszczenie na rzecz wierzyciela praw majątkowych dłużnika, które wierzyciel uzyskuje dzięki wpisu w odpowiednim rejestrze. Na pewno nie jest to łatwe zadanie, jednak jeśli konsekwentnie będziesz dążył do tego celu, na pewno się uda. Pamiętaj, że nie warto robić kolejnych kredytów, ponieważ wówczas będziesz musiał spłacać jeszcze większy dług. 

Spłata długu 

Lepiej więc skupić się na spłacie tego, który już masz. Przede wszystkim musisz ustalić swój miesięczny budżet i dokładnie przemyśleć wszystkie wydatki. Następnie staraj się jak najwięcej oszczędzać i przeznaczać te pieniądze na spłatę długu. Warto też rozważyć podjęcie dodatkowej pracy, aby szybciej spłacić kredyt. Czy można uzyskać ulgę od spłaty długu? W przypadku, gdy osoba zadłużona nie jest w stanie spłacać swoich długów, istnieje możliwość uzyskania ulgi od długu. Dłużnik może ubiegać się o ulgę przed sądem lub u notariusza. Dłużnik może także skorzystać z mediacji, która jest bezpłatna. Brak środków na raty kredytów, chwilówek, pożyczek na raty może skutkować także przejęciem długu przez komornika. Wystawienie egzekucji komorniczej jest możliwe w przypadku wszystkich długów, które nie zostały uregulowane w terminie przez dłużnika. Egzekucja komornicza na konto. Najczęściej komornicy egzekwują długi na kontach bankowych dłużników.